• بیماری‌های دستگاه تنفس

 Pneumonia in Cow :پنومونیهای گاو

عمدتًا راه ورود عفونت به ريه از طريق مجاری هوايی است که وارد برونـشها مـي شـود و از طريـق همـين مجـاری هوايی و به کمک ترشحات خود دستگاه تنفـسی و سـرفه در  کل ريه پخش مي شود. معمـولا در ابتـدا  برونـشيت و سـپس تورم بافت ريوی اتفاق مي افتد.

در بيشتر موارد ما مواجه با برونکوپنومونی هـستيم ولی مي تواند از راه خون هم باشد که ايجـاد  آبـسههـای چرکی در ريه مي کند.

 گاو يکی از حساسترين حيوانات به پنومونی است کـه از جمله دلايل آن مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1ـ کم بودن نسبت ريه گاو بـه کـل بـدن کـه  باعـث  ميشود تعداد دفعات تنفسی به نسبت زياد باشد.

2ـ کم بودن ميزان ماکروفاژهـای مقـيم در دسـتگاه تنفسی گاو.

3ـ کم بودن اکسيژن رسانی به لـوب Anterio Ventral بـه علت ساختمان خاص آناتوميکی آن.

4ـ کم بـودن ميـزان آنـزيم ليـزوزين و آنزيمهـای توليد شده توسط ماکروفاژها و نوتورفيلها.

5ــ کـم بـودن تعـداد سـلولهای آنـدوتليال کـه در پاکسازی توکسينها دخالت دارند.

 

انواع پنومونیها:

1ـ پنومونی پاستروليايی:

           اين عارضه در اثـر پاسـترولا  هموليتيکـا و پاسـترولا

مولتی  سيدا اتفاق مي افتـد کـه مـي تواننـد بـه همـراه ويروسهايی مانند BVD و پاراآنفلوآنزا باشد.  

 

2ـ ذات الريه ويروسی در گاوان:

 ايـن عارضـه در اثـر عفونـت بـا آدنوويروسـها و پاراآنفلوآنزای تيپ III اتفاق مي افتد.

3ـ پنومونی و پلورزی واگير گاوان:

4ـ پنومونی آتيپيک بافت بينابينی:

ايـــن نـــوع پنومــونی در اثـــر لارو آســـکاريس ديکتيوکوکوس وی وی پاروس گاوی رخ  ميدهد.

 علائم بالينی:

اين علائم عبارتند از :سرفه ـ افسردگی ـ تـب (کـه ممکن است باشد و يا نباشد) ــ افـزايش تعـداد تـنفس ـ افزايش تعداد ضربان قلب واختلالات تنفسي .

در  برونکوپنومونی معمولا سرفه مرطوب و دردناک است ولی در پنومونی  بينابينی  سرفهها پـشت سـر هـم و خـشک است.

ترشحات بينی ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد و يـا نباشد.

 بسته به مراحل بيماری مي توانـد در ابتـدا صـدای ويزز و در انتها صدای کراکل وجود داشته باشد.

در اثر پرخونی  ريهها و يا کبدی شـدن ريـه، صـدای قلب در محوطه وسيعی از قفسه سينه شنيده مي شود.

 

تشخيص:

جهت تشخيص نوع عامل بيمـاری مـي تـوان از ترشـحات بينی نمونه تهيه کرد و آنرا کـشت داد آـه البتـه زيـاد قابل اطمينان نمیباشد.

بهترين راه تشخيص بيماری، کشت ترشحات نای است.

 درمان:

بهتريـن درمـان اسـتفاده از پنـی سـيلين بـه همـراه جنتامايسين يا کانامايسين و يا استرپتومايسين است.

همچنين مي توان از سولفاناميدها به تنـهای يـا بـه همراه پنی سيلين استفاده نمود.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )