• سایر بیماریهای انگلی

ساير بيماريهای انگلی: 

 1ـ آسکاريديوز: 

آسکاريديوز در اثر انگل آسکاريس به وجود مي آيد. اين انگل کرمی است گرد و به درازای 20 – 15 سانتی متر که در روده کوچک گوسالهها زندگی مي کند و از مايعات رودهای بويژه از گلوسيدها و مواد معدنی مانند فسفر و کلسيم تغذيه مي نمايد.

علائم آلودگی عبارتند از کندی رشد، وضعيت بد عمومی مانند موهای سيخ و اختلالات گوارشی مانند نفخ و دل درد.

حيوانات آلوده تخم آسکاريس را از طريق مدفوع دفع آرده و از اين طريق باعث آلودگی خاک مي شوند.

چهت پيشگيری مي بايست از نگهداری گاوها و گوسالهها در يک جايگاه خودداری شود و همچنين به بهداشت و تميزی زمين و بستر توجه نمود.

جهت درمان و همينطور پيشگيری از داروهای ضد کرم مانند آلبندازول، فن بندازول، لواميزول و اکس فندازول استفاده مي شود.

2ـ سيستی سرکوز:

سيستی سرکوز عبارت است از آلودگی انگلی گاوها به وسيله لارو تنياساژيناتا (T.saginatta) که در مرحله بلوغ در روده کوچک انسان زندگی مي کند.

آلودگی در چراگاه با خوردن تخمهای تنيا که همراه مدفوع انسان دفع شده و روی گياهان ثابت شدهاند، به وجود مي آيد. بعد از تغيير شکل و مهاجرت، انگل در گاوها در عضلات گونهها، زبان، مری، ديافراگم، ميوکارد و عضلات بين دندهای و گاهی در ريه و کبد موضعی مي شود.

وجود اين انگلها مانع رشد گاوهای جوان نمیشود.

تشخيص پس از کشتار و در جريان بازرسی گوشت ميسر مي باشد آه کل لاشه حذف ميشود (در آلودگیهای خفيف مي توان تنها نواحی آلوده را پاکسازی نمود و مابقی لاشه را مورد استفاده قرار داد).

جهت مبارزه با  سيستی سرکوز مي بايست اقدام به از بين بردن آلودگی در انسان (بوسيله کنترل گوشتها و کشف و درمان اشخاص آلوده) نمود. همچنين بايد از آلودگی گاو به وسيله خوردن مدفوع انسان جلوگيری کرد.

اين بيماری دارای هيچ روش درمانی خاصي نمیباشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )