• كوكسیدیوز

کريپتوريديوز گوسالههای جوان:

 اين بيماری در اثر  يک کوکسيدی بسيار کوچک به نام کريپتوسپوريديوم رخ مي دهد و يکی از مهمترين علل اسهال در گوسالههای جوان 2ـ1 هفته مي باشد.

اين آلودگی اغلب همراه با عفونتهای ويروسی است.

سيکل انگل بسيار سريع و طی چند روز مي باشد. چنانچه يک بيمار و يا يک حامل دفع کننده اووسيست در يک جايگاه وجود داشته باشد، محيط و بستر خيلی زود آلوده مي شوند.

تعداد زياد گوساله ها در يک جايگاه، نگهداری گوساله ها با سنين مختلف با هم، ضد عفونی نکردن جايگاه و عدم تعويض بستر از جمله عوامل مستعد آلودگی به اين انگل مي باشند.

پيشگيری:

1ـ ضد عفونی کردن جايگاههای دام

2ـ استفاده از بوکسهای اختصاصی برای 6 تا 8 گوساله هم سن

3ـ تعويض مرتب بستر

درمان:

درمان قطعی و شناخته شدهای در موردکريپتوسپوريديوزوجود ندارد و ضد کوکسيدياهای کلاسيک در درمان  اينآلودگی زياد نتيجه بخش نيستند. به همين علت و به  دليلآنکه اين بيماری جزء بيماریهای مشترک با انسان  بهحساب مي آيد، بهتر است دامهای آلوده به سرعت کشتار شوند.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )