• بیماری‌های تناسلی

آب آوردن جنين

چند نوع آب آوردن جنين وجـود دارد  کـه عبارتنـد

از:

١)هيدروسفالوس (جمع شدن آب درجمجمه )

٢)آسيت (جمع شدن آب درشکم)

٣)آنازارکا (جمع شدن مايع زير پوست)

در اين عارضه ، شکل جنين و ميزان خطـر مامـايی کـه

ايجاد مي کند به محل جمـع شـدن مـايع  و مقـدار آن بـستگی

دارد. سخت زايی دراثر افزايش قطر جنين است.

 

الف- هيدروسفالوس: 

هيدروسفالوس برآمدن جمجمه در  اثر جمع شدن مايع اسـت

که ممکن است در بطنها يا بين مغز و مننژ باشد.

درموارد شديد هيدروسفالوس، استخوان های جمجمـه خيلـی

نازک شده اند. اين حالت تروکار  زدن و سوراخ کردن  جمجمه

را آسان  مي کند وبه اين ترتيب زايمان گوساله مبتلا رااز

راه مهبل ممکن مي سازد.

اگر نتوان جمجمه را سوراخ نمود، سقف آنرا بايـد بـا

اره زنجيری بريد . اگر سرجنين را قطع کنيم، مـشکل خـارج

کردن سر همچنان باقی مي ماند.

عمل سزارين هم  مي توان انجام داد . ولـی بدسـت آوردن

گوسااله  هيدروسفاليک زنده چندان فايده ای ندارد.

 

  • آسيت:

جمع شدن آب درحفره صفاق، اغلـب بـا بيمـاری عفـونی

جنين و با نقايص تکاملی همراه است.

وقتی جنين کاملا رسيده باشد، آسيت ممکـن اسـت باعـث

سخت زايی شود.

اين عارضه را  مي توان ب ا شکافتن شکم جنين با چـاقوی

فتوتومی درمان کرد.

 

  • آنازارکا:

در اين عارضه جنين مبتلا معمولا تا آخر  آبـستنی حمـل

مي شود و لي بدليل حجم  زياد جنين (دراثـر جمـع شـدن مـايع

زياد زيرپوست بخصوص در سـرو پاهـای خلفـی )، مرحلـه  دوم

زايمان دچار عدم پيشرفت مي شود.

در سر تورم ب ه قدری زياد است که شکل عادی صورت از

بين مي رود و ظاهر حيوان عجيب و ترسناک مي شود.

نکته جالب اين است که درصد زيادی از اين جنينـهای

آنازارکی با پا متولد  مي شوند و به همين دليل تورم شديد

پاهای داخل مجرا خيلی آشکار است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )