• بیماری‌های دستگاه ادراری

آميلوئيدوز = سندرم نفروتيک

در گاو رسوب آميلوئيـد (يـک نـوع پـروتئين شـبيه نشاسته) در گلومرولهای کليه اتفـاق مـي افتـد و ايجـاد سندرمی بنام سندرم نفروتيک  ميکند.

فرم کليوی آميلوئيدوز بيشتر در دامهای بالغ بـروز  مينمايد ولی به طور کلی به ندرت اتفاق مي افتد.

دامهای  مبتلا دارای اسهال مزمن غيـر قابـل درمـان مي باشند که به همين دليل گاهی با بيماری  يـون اشـتباه گرفته مي شود. اين دامها دچار تـشنگی، کـاهش وزن و بزرگ شدن کليه مي شوند که در توشه رکتال کامًلا مـشخص است.

در کلينيکال پاتولوژی، ميزان آلبومين و پـروتئين سرم کاهش پيدا  ميکند.

کاهش ميزان آلبومين در اين عارضه خيلی بيـشتر از يون مي باشد که  به اين وسيله مي تـوان ايـن عارضـه را از بيماری يون تشخيص داد.

ميزان اوره و کراتين سرم در آميلوئيـدوز افـزايش مي يابـد و آميلوئيـد موجـود در رسـوب ادرار، در رنـگ آميزی Congo – red کامًلا خودش را نشان مي دهد.

رســوب آميلوئيــد در گلومرولهــای کليــوی (ســندرم نفروتيک) باعث  مـيشـود کـه خاصـيت Glomeral Selectivity از بــين بــرود در نتيجــه پــروتئين از طريــق ادرار دفــع  ميشود.

در کالبد گشايی لاشه دچار ادم مي باشـد و  کليـههـا بزرگ ، رنگ پرده و زرد رنگ مي باشند.

کورتکس کليه پهن است و اگر گلومرولهـای کليـوی را در معرض يد قرار دهيم، بلافاصله شـاهد تغييـر رنـگ در آنها  ميباشيم که بنفش رنگ مي شوند.

به طور کلی پيش بينی بيمـاری خـوب نيـست و بهتريـن پيشنهاد به دامدار ذبح حيوان مي باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )