• سایر بیماری های داخلی

 :Cerebral Anoxia بيماری

اين بيماری هنگامی رخ مي دهـد کـه بـه هـر دليلـی اکسيژن رسانی به مغز کاهش يافته باشد.

تمام عواملي که منجر به حالتهاي مختلـف آنوکـسی در دام مي شوند، مي توانند باعث بـروز ايـن بيمـاری نيـز گردند مانند:

  • Anemic Anoxia: مانند مسموميت با نيتريت
  • Histotoxic Anoxia: ماننــد مــسموميت بــا اســيد هيدروسيانيک
  • Acute Heart failure مانند:Stagnant Anoxia
  • Anoxia Anoxia: ماننـــد پنومـــونی پيـــشرفته و ارتفاعات

همچنين کمبود مس ـ نومونيا ـ  نارسايیهای حاد قلبی ـ سختزايی و…  ميتواند باعث بروز اين بيماری شوند.

علائم بيماری:

الف) در  فرم  حاد که به علت فلـج تمـام فعاليتـهای مغزی اتفاق مي افتد،علائم عبارتند از بـی هوشـی و فلـج هر چهار دست و پا، لرزش عضلانی (که از اطراف سر شـروع شده و به تنه و پاها مي رسد). در ادامـه حيـوان زمـين گير شده و دچار تشنج مي گردد و سرانجام مي ميرد.

ب) در فرم مزمن دام دچار کوری ـ ضعف ـ عدم تعادل ـ دپرس شدن و سستی مي گردد. گاهی لرزش عـضلانی و تـشنج نيز ديده مي شود.

درمان:

جهت درمان مي بايست علاوه بـر از بـين بـردن عامـل اصلی، اقدام به اکسيژن  تراپـی(ماننـد از اسـتفاده از چادر اکسيژن) نمود.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )