• اختلالات اندام حركتی

اختلالات اندام حرکتی:

کليات:
لنگش عبارت است از رفلکس حيوان در برابر درد که بوسيله آن حيوان از آوردن فشار بر روی پای بيمار  خود اجتناب ميکند. لنگش در تمامی درگيریهای دستگاه حرکتی وجود دارد و دام مبتلا در جابجايی دچار مشکلات فراوانی میشود،درنتيجه دام در بيشتر مواقع سعی میکند روی مين بخوابد. معمولا پيرو لنگش بیاشتهايی، کاهش توليد، کاهش وزن ديده میشود. لنگشها در اثر عواملی مانند انواع ضربهها،عفونتهای اختصاصی و برخی از مسموميتها بوجود میآيد که در نتيجه آﻧﻬا پديده تورم در اندامها (که با سه نشانه ورم گرمی ودرد مشخص میشود) وجود میآيد. هنگامی که اين سه علامت با هم جمع شوند، تشخيص آسان است ولی در اکثر موارد اين سه علامت با هم همراه نمیشوند ، به همين علت تشخص محل دقيق درد سخت و با روشهای معاينه مانند دقه کردن يا وارد آوردن فشار برروی ديواره پاشنهها يا کف سم(جهت ايجاد رفلکسهای دفاعی) استفاده میشود. مشخص کردن محل دقيق آسيب درانتخاب نوع درمان و پيشگيری بسيار مهم است. در برخورد با لنگش از موارد زير میبايست اجتناب نمود:

1 – حمام پاهايی که دارای زخم و تولسر میباشند قبل از سيکاتريزاسيون.
2 – استفاده بیمورد از آنتی بيوتيکها
3 – اصلاخ سم تليسه ها بلافاصله پس از زايمان (حداقل میبايست 2 ماه از زايمان بگذرد)
4 – اصلاح سم تمام گاوهايی گله کمتراز يک ماه قبل از انتقال به مرتع هنگامی که زمين ناهموار و ضربه زننده است.
5 پاشيدن آهک روی خاک مرطوب و در حضور کاه،زيرا خطر آتش سوزی را در پی خواهد داشت.

لنگشهای با پيشرفت حاد

1) پاناری يا فلگمون بين انگشتی:

اين عارضه در اثر ورود اتفاقی جرمهای بيماریزا از جدار پوست بين انگشتی محل آسيب ديده رخ میدهد. اين جراحات ممکن است در اثر سنگها، پوشال ،گلهای خشک و …. اتفاق بيافتد.علامت مشخصه پاناری عبارت است از تورم تاج و پاشنه که به رنگ قرمز و بنفش درمیآيند. پوست بين
انگشتی کشيده و ترک خورده و انگشتها جدا شده اند. اين عارضه بسيار دردناک است و درجه حرارت مقعدی به 39 درجه سانتیگراد میرسد. / بالا 5 وجود رطوبت مراتع، اصطبل و جايگاهای نامساعد از نظر بهداشتی و عدم ضدعفونی آﻧﻬا، زمينه را جهت رشد باکتریهای اختصاصی مانند فوزو باکتريوم نکروفورم مساعد میکند.
پيشگيری:
جهت پيشگيری از پاناری، دارويی وجود ندارد و تنها توصيه، رعايت نکات و موارد بهداشتی مانند دور کردن موقت گله از مناطق آلوده (مانند مراتع اطراف آب و راههای گل آلود) است. همچنين بهتر است ميزان کاه را در اصطبل افزايش دهيم.
درمان:
استراتژی درمان به صورت زير میباشد:
الف) از راه عمومی: تجويز آنتی بيوتيکها به صورت عمومی مانند پنیسيلين به همراه استروپتومايسين به مدت 3 روز متوالی و يا سولفاديميدين (سولفاديمرازين) از راه وريدی به صورت دو تزريق با فاصله زمانی 72 ساعت
ب ) از راه موضعی: تميز کردن فضای بين انگشتی از اجسام خارجی و پاشيدن آنتی بيوتيکهايی که با نوع عمومی تضاد نداشته باشد و يا استفاده از
سولفاميدها.

(Bleimes) 2) بليمها :

بليمها در اثر سختی زمين (به طور مثال نگهداری دامها برروی بسترهای بتونی) بوجود میآيد. اين عارضه در اولين زايمان گاوها و درست بعد از آن فراوان است. پديده پرخونی در ناحيه نسخ زنده پا (پودودرم) اتفاق میافتد که به صورت ادم و خونريزی حتی در زمان راه رفتن بدون بروز شوک ديده میشود. اگر درمان صورت نگيرد، با پيشرفت بيماری حتی ممکن است کف سم جدا شود.
پيشگيری:
جهت پيشگيری و کنترل بيماری موارد زير میبايست رعايت شود:
1 – عبور تليسههای آبستن از يک حوضچه محتوی مواد ضدعفونی کننده (دارای محلول سولفات مس 2 درصد)که معمولا 15 8 روز قبل از ورود دامها به مراتع مي بايست صورت پذيرد.
گاوهای شيروار را دوبار در سال (شهريور ماه و بهمن ماه) و گاوهای گوشتی را يکبار در سال و هر بار به مدت 60 دقيقه حمام میدهند.
2 – ﭘﻬن کردن کاه روی قسمتهای بتونی در محل عبور دامها
3 – جدا کردن دامهای مبتلا و قراردادن آﻧﻬا برروی يک بستر ضخيم کاه (در حدود 40 سانتی متر) به مدت
حداقل 4 هفته.
درمان:
جهت درمان ،از حمام دادن دامها در محلول سولفات مس 2 درصد و فرمل رقيق شده (به نسبت 5 درصد) در دمای 12 درجه، دوبار در روز و به مدت 6 روز متوالی استفاده میشود.

3)لنگشهای اندامهای بالايی:

لنگشهاي اندامهای بالايی معمولاً دارای منشاء تصادفی و مربوط به شکستگيها و يا دررفتگيها می باشند. در زمان شکستگی ، دام را سريعاً میبايست ذبح نمود. در رفتگیها میتواند به علت راه رفتن حيوان در گل،  سخت زايی و دررفتگی مفصل شانه در اثر  فتادن و قرار (Scapulo – Humeral) اي بازواي گرفتن دست در زير بدن اتفاق بيافتند.
جهت پيشگيری میبايست از اتفاق افتادن عواملی مانند لغزندگی زمين (به وسيله استفاده از کاه بويژه در زمينهای شيب دار و هموار کردن زمينهايی ناهموار) جلوگيری کرد.
هيچ درمانی در موارد حاد وجود ندارد و بهترين پيشنهاد به دامدار، کشتار دامهای معيوب میباشد ولی در موارد خفيفتر استفاده از داروهای ضد تورم و مسکنها مانند آسپرين، فنيلبوتازون و کورتيکوئيدها میباشد .

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه دامپروری کارن می باشد . (گروه طراحی ایده پردازان نوین البرز )